Asset value per share

Định nghĩa Asset value per share là gì?

Asset value per shareGiá trị tài sản cho mỗi cổ phiếu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asset value per share - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá trị thuần của tổng tài sản của một công ty chia cho số lượng phát hành cổ phiếu (nợ) thông thường hoặc cổ phiếu phổ thông của công ty. Đây là một chỉ số lý thuyết của phần tài sản do mỗi cổ phần trong trường hợp công ty được thanh lý. Công thức: Tổng giá trị tài sản ròng ÷ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Definition - What does Asset value per share mean

Net value of the total assets of a firm divided by the number of issued (outstanding) common stock or ordinary shares of the firm. It is a theoretical indicator of the portion of assets attributable to each share in case the firm is liquidated. Formula: Total net asset value ÷ Number of outstanding shares.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *