Assignment of benefits

Định nghĩa Assignment of benefits là gì?

Assignment of benefitsPhân công các lợi ích. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assignment of benefits - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ủy quyền của người được bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền yêu cầu bồi thường trực tiếp cho bên thứ ba (ví dụ như một bác sĩ).

Definition - What does Assignment of benefits mean

Authorization by an insured to an insurer to pay a claim directly to a third party (such as a doctor).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *