Assignment of insurance

Định nghĩa Assignment of insurance là gì?

Assignment of insurancePhân công của bảo hiểm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assignment of insurance - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chuyển do chủ sở hữu của một chính sách bảo hiểm nhân thọ (bên chuyển nhượng) trong những lợi ích hoặc tiền thu được của chính sách để cho vay (bên nhận chuyển nhượng), như một tài sản thế chấp cho khoản vay. Trong trường hợp cái chết của bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng được trả đầu tiên và số dư (nếu có) được thanh toán cho người thụ hưởng của chính sách. Các loại hợp đồng bảo hiểm có thể không được sử dụng cho mục đích này.

Definition - What does Assignment of insurance mean

Transfer by the holder of a life insurance policy (the assignor) of the benefits or proceeds of the policy to a lender (the assignee), as a collateral for a loan. In the event of the death of the assignor, the assignee is paid first and the balance (if any) is paid to the policy's beneficiary. Other types of insurance policies may not be used for this purpose.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *