Assignment of lease

Định nghĩa Assignment of lease là gì?

Assignment of leaseGiao thuê. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assignment of lease - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Di chuyển bằng người thuê ban đầu (bên chuyển nhượng) quyền của mình để một tiểu thuê nhà (bên nhận chuyển nhượng) để sử dụng tài sản thuê. Tuy nhiên, bên chuyển nhượng vẫn phải chịu trách nhiệm theo hợp đồng thuê ban đầu trừ khi được phát hành bởi chủ nhà.

Definition - What does Assignment of lease mean

Transfer by the original tenant (the assignor) of his or her rights to a sub-tenant (the assignee) to use the leased property. However, the assignor remains liable under the original lease contract unless expressly released by the landlord.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *