Associate in Claims (AIC)

Định nghĩa Associate in Claims (AIC) là gì?

Associate in Claims (AIC)Associate in Claims (AIC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Associate in Claims (AIC) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một đào tạo nâng cao và chương trình chứng nhận để được bảo hiểm chuyên nghiệp, được cung cấp bởi Viện Bảo hiểm Kỳ (IIA), cho phép họ để xử lý nhiều loại khiếu nại. Associate in Claims sẽ có khả năng xử lý các khiếu nại thương tích cơ thể, điều chỉnh sự mất mát tài sản và thực tiễn khẳng định trách nhiệm pháp lý.

Definition - What does Associate in Claims (AIC) mean

An advanced training and certification program for insurance claims professionals, offered by the Insurance Institute of America (IIA), enabling them to handle multiple types of claims. An Associate in Claims will be capable of handling bodily injury claims, property loss adjustments, and liability claim practices.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *