Associate in Management (AIM)

Định nghĩa Associate in Management (AIM) là gì?

Associate in Management (AIM)Associate in Management (AIM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Associate in Management (AIM) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chứng nhận nhận được sau khi hoàn thành bốn kỳ thi do Viện Bảo hiểm Mỹ (IIA), khuyến khích cho những người làm việc như một người quản lý hoặc hy vọng sẽ trở thành một người quản lý trong một công ty bảo hiểm. Kiểm tra bìa chủ đề liên quan đến quản lý, nguồn nhân lực, và ra quyết định quản lý.

Definition - What does Associate in Management (AIM) mean

Certification received upon completion of four examinations by the Insurance Institute of America (IIA), recommended for people working as a manager or hoping to become a manager within an insurance company. Testing covers topics involving management, human resources, and management decision making.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *