Associated counterparties

Định nghĩa Associated counterparties là gì?

Associated counterpartiesCác đối tác liên quan. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Associated counterparties - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các thành viên của một nhóm kết nối thông qua một liên kết chung (chẳng hạn như tham gia vào công tác quản lý hoặc quyền sở hữu của một doanh nghiệp) hoặc mục đích, và bị ảnh hưởng (trực tiếp hoặc gián tiếp) bởi các nghĩa vụ tài chính hoặc pháp lý của các thành viên khác.

Definition - What does Associated counterparties mean

Members of a group connected via a common bond (such as involvement in the management or ownership of a business) or purpose, and affected (directly or indirectly) by the financial or legal obligations of the other members.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *