Assumpsit

Định nghĩa Assumpsit là gì?

AssumpsitAssumpsit. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assumpsit - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bày tỏ hay ngụ ý nhưng bất thành văn lời hứa hoặc cam kết để thực hiện một hành động hoặc phải trả một khoản tiền. Tòa án hành động trong đó một người bán kiện một người mua cho tốt cung cấp chống lại lệnh miệng nhưng không trả tiền cho là một hành động Assumpsit. Latin cho, ông đảm nhiệm.

Definition - What does Assumpsit mean

Expressed or implied but unwritten promise or undertaking to perform an act or to pay a sum. Court action in which a seller sues a buyer for good supplied against an oral order but not paid-for is an assumpsit action. Latin for, he undertook.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *