Assumption endorsement

Định nghĩa Assumption endorsement là gì?

Assumption endorsementGiả định chứng thực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assumption endorsement - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một bổ sung cho hợp đồng bảo hiểm để bảo vệ hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp công ty bảo hiểm trở nên vỡ nợ. Dưới sự chứng thực này, bất kỳ một phần của yêu cầu bồi thường bao phủ bởi một công ty bảo hiểm được trả trực tiếp cho hợp đồng bảo hiểm. Quy định này "cắt giảm thông qua" con đường bình thường một khoản thanh toán, trong đó thanh toán đi qua các công ty bảo hiểm vỡ nợ trước khi đến hợp đồng bảo hiểm. Còn được gọi là cắt qua chứng thực.

Definition - What does Assumption endorsement mean

An addition to an insurance policy that protects the policyholder in the event that the insurance company becomes insolvent. Under this endorsement, any part of a claim covered by a reinsurer is paid directly to the policyholder. This provision "cuts through" the usual route of a payment, in which the payment goes through the insolvent insurance company before reaching the policyholder. Also called cut through endorsement.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *