Assumption fee

Định nghĩa Assumption fee là gì?

Assumption feePhí giả định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assumption fee - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phí áp đặt bởi một người cho vay (thường là ngân hàng) trên mua của một tài sản người thừa nhận thế chấp đang tồn tại trên mảnh đất này. Xem thêm giả định về thế chấp.

Definition - What does Assumption fee mean

Charge imposed by a lender (usually a bank) on the buyer of a property who assumes the existing mortgage on that property. See also assumption of mortgage.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *