Assumption

Định nghĩa Assumption là gì?

AssumptionGiả thiết. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assumption - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Niềm tin, cấu trúc hợp lý, hoặc thực tế chưa được xác nhận. Xem các giả định để biết thêm.

Definition - What does Assumption mean

1. Belief, logical construct, or unconfirmed fact. See assumptions for more.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *