Assumptions analysis

Định nghĩa Assumptions analysis là gì?

Assumptions analysisPhân tích giả định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assumptions analysis - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một bài tập quản lý dự án đòi hỏi các nhà hoạch định để xác định tất cả các giả định được thực hiện trong giai đoạn lập dự án như một biện pháp giảm thiểu rủi ro. sau đó mỗi giả thiết được phân tích để xác định độ chính xác của nó và xác định tất cả các rủi ro dự án tiềm năng nếu giả định nếu sau đó phát hiện là không chính xác.

Definition - What does Assumptions analysis mean

A project management exercise that requires planners to identify all assumptions being made in the project planning stage as a means of risk reduction. Each assumption is then analyzed to determine its accuracy and to identify all potential project risks if the assumption if later found to be inaccurate.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *