Assumptions

Định nghĩa Assumptions là gì?

AssumptionsGiả định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assumptions - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Được chấp nhận mối quan hệ nhân quả, hoặc ước tính về sự tồn tại của một thực tế từ sự tồn tại nổi tiếng của thực tế khác (s). Mặc dù rất hữu ích trong việc cung cấp nền tảng cho hành động và trong việc tạo ra "cái gì nếu" kịch bản để mô phỏng thực tế khác nhau hoặc các tình huống có thể, giả định là nguy hiểm khi chấp nhận như là thực tế mà không cần kiểm tra kỹ lưỡng. Xem thêm tư duy phê phán và cai trị của ngón tay cái.

Definition - What does Assumptions mean

Accepted cause and effect relationships, or estimates of the existence of a fact from the known existence of other fact(s). Although useful in providing basis for action and in creating "what if" scenarios to simulate different realities or possible situations, assumptions are dangerous when accepted as reality without thorough examination. See also critical thinking and rule of thumb.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *