Asteroid event

Định nghĩa Asteroid event là gì?

Asteroid eventSự kiện tiểu hành tinh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asteroid event - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một sự kiện bất ngờ và bất ngờ mà có tầm quan trọng lớn đối với một doanh nghiệp. Ví dụ, một công ty dược phẩm sẽ trải nghiệm một sự kiện thiên thạch nếu sản phẩm bán lớn nhất của nó đã bất ngờ tìm thấy có tác dụng phụ nguy hiểm. Các doanh nghiệp thường không chuẩn bị cho các sự kiện như vậy bởi vì họ là như vậy không thể đoán trước.

Definition - What does Asteroid event mean

A sudden and unexpected event that has profound consequences for a business. For example, a pharmaceutical company would experience an asteroid event if its largest selling product was suddenly found to have deadly side effects. Businesses are usually unprepared for such events because they are so unpredictable.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *