Asynchronous JavaScript and XML (Ajax)

Định nghĩa Asynchronous JavaScript and XML (Ajax) là gì?

Asynchronous JavaScript and XML (Ajax)Asynchronous JavaScript and XML (Ajax). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asynchronous JavaScript and XML (Ajax) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại kỹ thuật scripting sử dụng để Làm cho trang web tương tác nhiều hơn. Chương trình này kết hợp các công cụ phát triển web khác nhau như JavaScript và XML cho phép các phần cụ thể của một trang web phải được thay đổi hoặc làm mới mà không cần phải tải lại toàn bộ trang. Chương trình này thường sẽ liên lạc với một máy chủ bên ngoài thông qua kịch bản từ xa và chỉ cập nhật nội dung cụ thể, mà làm giảm yêu cầu băng thông và thời gian khởi động.

Definition - What does Asynchronous JavaScript and XML (Ajax) mean

A type of scripting technique utilized to make webpages more interactive. This program combines various web development tools such as JavaScript and XML to allow specific sections of a webpage to be altered or refreshed without having to reload the entire page. The program will usually communicate with an external server via remote scripting and only updates specific content, which reduces required bandwidth and loading time.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *