At risk rule

Định nghĩa At risk rule là gì?

At risk ruleTại quy tắc nguy cơ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ At risk rule - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Điều khoản trong một số luật thuế mà hạn chế khấu trừ cho phép cho các tổn thất phát sinh do các nhà đầu tư trong giới hạn quan hệ đối tác (thường được hình thành để phát triển bất động sản, thăm dò dầu khí, và sản xuất phim). Nó cho phép khấu trừ vào khoản lỗ phát sinh chỉ trên nợ mà người khiếu nại có trách nhiệm cá nhân, và trên tiền đầu tư của họ.

Definition - What does At risk rule mean

Provision in some tax laws that limits the deductions allowed for losses incurred by investors in limited-partnerships (commonly formed for real-estate development, oil or gas exploration, and movie production). It allows deduction on losses incurred only on the debt for which the claimant is personally responsible, and on the cash invested by him or her.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *