At-the-opening order

Định nghĩa At-the-opening order là gì?

At-the-opening orderAt-the-mở tự. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ At-the-opening order - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hướng dẫn dành cho một đại lý hoặc môi giới để mua hoặc bán chứng khoán tại có thể đạt được giá tại thời điểm giao dịch mở ra, nếu không hủy bỏ đơn đặt hàng. Đối diện của at-the-gần trật tự.

Definition - What does At-the-opening order mean

Instructions to an agent or broker to buy or sell a security at the price obtainable at the time the trading opens, otherwise to cancel the order. Opposite of at-the-close order.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *