ATA Carnet

Định nghĩa ATA Carnet là gì?

ATA CarnetATA Carnet. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ATA Carnet - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tài liệu hải quốc tế cho nhiệm vụ tạm nhập khẩu tự do hàng hóa nhất định (trong một thời gian cụ thể, thường là 12 tháng), mà không cần đăng một trái phiếu cho các nhiệm vụ được đánh giá. Nó thường được sử dụng để tài liệu xúc tiến bán hàng nhập khẩu, mẫu rẻ tiền để phân phối, thiết kế và tác phẩm nghệ thuật cho triển lãm, và máy móc thiết bị để trưng bày hoặc trình diễn. Một sự kết hợp từ ngữ tiếng Pháp và tiếng Anh, (nhập học temporair / tạm nhập học) nó được ban hành bởi phòng thương mại địa phương trực thuộc Phòng Thương mại Quốc tế (ICC). Địa phương thanh toán buồng bảo lãnh thuế hải quan trong trường hợp được phép theo ATA Carnet hàng hóa không tái xuất vào ngày đáo hạn. Hầu hết, nhưng không phải tất cả, các nước chấp nhận ATA Carnet. Còn được gọi là 'một lời thú nhận tạm thời.'

Definition - What does ATA Carnet mean

International customs document for temporary duty free import of certain goods (for a specific period, usually 12 months), without posting a bond for the assessed duty. It is generally used to import sales promotion literature, inexpensive samples for distribution, designs and works of art for exhibition, and machinery and equipment for display or demonstration. A combination of French and English terms, (admission temporair/temporary admission) it is issued by local chambers of commerce affiliated to the International Chambers Of Commerce (ICC). Local chambers guaranty payment of customs duties in case goods allowed under ATA Carnet are not re-exported on due date. Most, but not all, countries accept ATA Carnet. Also called 'a temporary admission.'

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *