Atlanta Fed Index

Định nghĩa Atlanta Fed Index là gì?

Atlanta Fed IndexAtlanta Fed Index. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Atlanta Fed Index - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sản xuất khảo sát cho Georgia, Florida, Louisiana, Alabama và Tennessee, nơi bất cứ điều gì dưới đây không là một sự co và bất cứ điều gì ở trên không là một mở rộng.

Definition - What does Atlanta Fed Index mean

Manufacturing survey for Georgia, Florida, Louisiana, Alabama and Tennessee, where anything below zero is a contraction and anything above zero is an expansion.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *