Attachment of risk

Định nghĩa Attachment of risk là gì?

Attachment of riskTập tin đính kèm rủi ro. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Attachment of risk - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giai đoạn trong một giao dịch (thường là điểm giao hàng), nơi người mua mua lại nguy cơ mất mặt hàng đã mua.

Definition - What does Attachment of risk mean

Stage in a transaction (usually the point of delivery) where the buyer acquires the risk of loss of the purchased item.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *