Attachment point

Định nghĩa Attachment point là gì?

Attachment pointĐiểm đính kèm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Attachment point - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lượng bồi thường bảo hiểm trên mà độ che phủ thêm, mua ngoài phạm vi bảo hiểm chính, có hiệu lực. Xem thêm bảo hiểm dư thừa.

Definition - What does Attachment point mean

Insurance claim amount above which the extra coverage, bought in addition to the primary coverage, comes into effect. See also excess insurance.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *