Automatic extension

Định nghĩa Automatic extension là gì?

Automatic extensionPhần mở rộng tự động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Automatic extension - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một điều khoản được tìm thấy trong một thỏa thuận niêm yết - một hiệp ước một chủ sở hữu bất động sản làm với một nhà môi giới bất động sản, nói rằng chủ sở hữu sẽ phải trả người môi giới để cho thuê hoặc tài sản bán cho một mức giá nhất định. Một phần mở rộng tự động làm cho các thỏa thuận niêm yết tồn tại sau khi nó hết hạn, trong một thời gian quy định. Một số tiểu bang cấm hoặc không khuyến khích sử dụng phần mở rộng tự động.

Definition - What does Automatic extension mean

A clause found in a listing agreement - an accord a property owner makes with a real estate broker, saying the owner will pay the broker to lease or sell property for a given price. An automatic extension makes the listing agreement persist after it expires, for a specified time. Certain states forbid or discourage using automatic extensions.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *