Automatic fiscal stabilizers

Định nghĩa Automatic fiscal stabilizers là gì?

Automatic fiscal stabilizersỔn định tài chính tự động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Automatic fiscal stabilizers - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chính sách hoặc các tổ chức (được xây dựng thành một hệ thống kinh tế) mà tự động có xu hướng làm giảm biến động chu kỳ kinh tế trong thu nhập, việc làm, vv, mà không can thiệp trực tiếp của chính phủ. Ví dụ, trong thời kỳ bùng nổ, thuế thu nhập lũy tiến sẽ tự động giảm cung tiền như thu nhập và chi tiêu gia tăng. Tương tự như vậy, trong thời gian suy thoái, thanh toán trợ cấp thất nghiệp sẽ tiêm nhiễm nhiều tiền hơn trong hệ thống và kích thích nhu cầu. Còn được gọi là ổn định tự động hoặc tích hợp ổn định.

Definition - What does Automatic fiscal stabilizers mean

Policies or institutions (built into an economic system) that automatically tend to dampen economic cycle fluctuations in income, employment, etc., without direct government intervention. For example, in boom times, progressive income tax automatically reduces money supply as incomes and spendings rise. Similarly, in recessionary times, payment of unemployment benefits injects more money in the system and stimulates demand. Also called automatic stabilizers or built-in stabilizers.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *