Automatic reinsurance

Định nghĩa Automatic reinsurance là gì?

Automatic reinsuranceTái bảo hiểm tự động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Automatic reinsurance - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại tái bảo hiểm trong đó công ty bảo hiểm tự động reinsures rủi ro nhất định với một công ty bảo hiểm. Cả hai bên phải chấp nhận chuyển giao này.

Definition - What does Automatic reinsurance mean

A type of reinsurance wherein the insurer automatically reinsures certain risks with a reinsurer. Both parties must accept this transfer.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *