Balanced investment strategy

Định nghĩa Balanced investment strategy là gì?

Balanced investment strategyChiến lược đầu tư cân bằng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Balanced investment strategy - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đầu tư một tỷ lệ gần như tương đương các nguồn tài nguyên năng suất cao nhưng chứng khoán vốn rủi ro, và các khoản đầu tư an toàn hơn như chứng khoán nợ. Chiến lược này tuân theo chính sách cân bằng về lợi nhuận và các tùy chọn giao dịch và chênh lệch giá. Xem thêm chiến lược đầu tư tích cực và chiến lược đầu tư phòng thủ.

Definition - What does Balanced investment strategy mean

Investing an almost equal percentage of resources in high yield but risky equity securities, and in safer investments such as debt securities. This strategy follows balanced policies regarding margin and options trading and arbitrage. See also aggressive investment strategy and defensive investment strategy.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *