Balanced matrix organization

Định nghĩa Balanced matrix organization là gì?

Balanced matrix organizationTổ chức ma trận cân bằng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Balanced matrix organization - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cấu trúc hai chiều quản lý (ma trận), trong đó người lao động được giao cho hai nhóm tổ chức; một nhóm chức năng dựa trên bộ kỹ năng trong đó có một người quản lý chức năng (dọc) và một nhóm dự án cụ thể mà người lao động báo cáo với giám đốc sản phẩm (ngang). Trong một ma trận cân bằng các cán bộ quản lý có trình độ tương đương của cơ quan có vai trò khác nhau. Người quản lý dự án xác định những kỹ năng cần thiết cho dự án và chuyển nhượng quản lý chức năng nhân sự để lấp đầy những nhu cầu đó.

Definition - What does Balanced matrix organization mean

A two-dimensional management structure (matrix) in which employees are assigned to two organizational groups; a functional group based on skill sets which has a functional manager (vertical) and a specific project group where employees report to a product manager (horizontal). In a balanced matrix the managers have an equal level of authority with different roles. The project manager defines the skills needed for the project and the functional manager assigns personnel to fill those needs.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *