Bale cargo

Định nghĩa Bale cargo là gì?

Bale cargoHàng bale. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bale cargo - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hàng hóa hoặc hàng hóa vận chuyển trong kiện.

Definition - What does Bale cargo mean

Commodities or merchandise shipped in bales.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *