Ball park estimate

Định nghĩa Ball park estimate là gì?

Ball park estimateDự sân chơi bóng chày. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ball park estimate - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một xấp xỉ, được thực hiện với một mức độ kiến ​​thức và sự tự tin rằng con số ước tính nằm trong một phạm vi hợp lý của giá trị. Còn được gọi là trật tự thô của cường độ.

Definition - What does Ball park estimate mean

An approximation, made with a degree of knowledge and confidence that the estimated figure falls within a reasonable range of values. Also called rough order of magnitude.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *