Behavioral segmentation

Định nghĩa Behavioral segmentation là gì?

Behavioral segmentationPhân khúc hành vi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Behavioral segmentation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hình thức tập trung hơn trong phân khúc thị trường mà các nhóm người tiêu dùng dựa trên các mẫu hành vi cụ thể mà họ hiển thị khi đưa ra quyết định mua hàng cho phép các nhà sản xuất để thích nghi với phương pháp tiếp thị của họ cho các nhóm cụ thể. mô hình nhóm có thể bao gồm những hành vi như chi tiêu, tiêu dùng, lối sống, sử dụng và lợi ích mong muốn.

Definition - What does Behavioral segmentation mean

A more focused form of market segmentation that groups consumers based on specific behavioral patterns they display when making purchasing decisions enabling producers to adapt their marketing approach to specific groups. Grouping patterns may include such behaviors as spending, consumption, life style, usage, and desired benefits.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *