Behaviorally-anchored rating scale (BARS)

Định nghĩa Behaviorally-anchored rating scale (BARS) là gì?

Behaviorally-anchored rating scale (BARS)Thang đánh giá tính hành-neo (BARS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Behaviorally-anchored rating scale (BARS) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhân viên hoặc hệ thống đánh giá thực tập sinh mà chúng được phân loại theo hiển thị hay vắng mặt của mô hình hành vi cụ thể của họ.

Definition - What does Behaviorally-anchored rating scale (BARS) mean

Employee or trainee rating system in which they are graded according to their display or absence of specific behavioral patterns.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *