Consolidated financial statement

Định nghĩa Consolidated financial statement là gì?

Consolidated financial statementBáo cáo tài chính hợp nhất. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Consolidated financial statement - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trình bày thông tin tài chính, trong đó tài sản, vốn, công nợ và tài khoản hoạt động của một công ty và các chi nhánh của nó được kết hợp (sau khi loại bỏ tất cả các giao dịch liên công ty) và hiển thị như thuộc về một tổ chức báo cáo duy nhất. Còn được gọi là kết hợp báo cáo tài chính hoặc tài khoản củng cố.

Definition - What does Consolidated financial statement mean

Financial information presentation in which the assets, equity, liabilities, and operating accounts of a firm and its subsidiaries are combined (after eliminating all inter-firm transactions) and shown as belonging to a single reporting entity. Also called combined financial statement or consolidated accounts.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *