Direct selling system

Định nghĩa Direct selling system là gì?

Direct selling systemHệ thống bán hàng trực tiếp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Direct selling system - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hệ thống bán bảo hiểm trong đó công ty bảo hiểm bán trực tiếp cho người được bảo hiểm qua nhân viên của mình. Điều này bao gồm bảo hiểm bán thông qua các dịch vụ đặt hàng qua thư.

Definition - What does Direct selling system mean

A system for selling insurance wherein the insurer sells directly to the insured via its employees. This includes insurance sold through mail order services.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *