Consolidated industry

Định nghĩa Consolidated industry là gì?

Consolidated industryHợp nhất ngành công nghiệp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Consolidated industry - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cấu trúc thương mại, nơi một số lượng tương đối thấp của các công ty kiểm soát một thị phần khá lớn của tổng sản lượng hoặc bán hàng cho một sản phẩm cụ thể hoặc loại sản phẩm. thị trường ngành công nghiệp hợp nhất thường có những rào cản tương đối cao để nhập cảnh, các sản phẩm phân biệt, thương hiệu cũng được thành lập và tỷ suất lợi nhuận cao.

Definition - What does Consolidated industry mean

A commercial structure where a relatively low number of companies control a rather large market share of the overall output or sales for a particular product or product type. Consolidated industry markets often have relatively high barriers to entry, differentiated products, well established brands and high profit margins.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *