Conspicuous consumption

Định nghĩa Conspicuous consumption là gì?

Conspicuous consumptionMua những vật dung xa xỉ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Conspicuous consumption - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ngông cuồng và phô trương chi tiêu. tiêu thụ dễ thấy là có nghĩa là không để đáp ứng bất kỳ nhu cầu vật chất, mà là để thỏa mãn sự khao khát về tâm lý cho tình trạng hoặc trọng của người khác. Thuật ngữ này lần đầu tiên được sử dụng bởi các nhà xã hội học Mỹ và kinh tế Thorstein Veblen bunde (1857-1929) trong cuốn sách 1899 của ông 'The Theory of Leisure Class.'

Definition - What does Conspicuous consumption mean

Extravagant and ostentatious expenditure. Conspicuous consumption is meant not to satisfy any physical need, but rather to gratify the psychological craving for status or the esteem of others. The term was first used by the US sociologist and economist Thorstein Bunde Veblen (1857-1929) in his 1899 book 'The Theory Of The Leisure Class.'

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *