Deterministic methods

Định nghĩa Deterministic methods là gì?

Deterministic methodsPhương pháp xác định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deterministic methods - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kỹ thuật toán học (ví dụ như mô hình Box-Jenkins) dựa trên khái niệm rằng hành vi trong tương lai có thể dự đoán một cách chính xác từ các hành vi quá khứ của một tập hợp các dữ liệu. Những phương pháp này bỏ qua sự tồn tại của những rối loạn hoặc 'cú sốc' bên ngoài có thể làm thay đổi mô hình tương lai của dữ liệu.

Definition - What does Deterministic methods mean

Mathematical techniques (such as Box-Jenkins models) based on the concept that future behavior can be predicted precisely from the past behavior of a set of data. These methods ignore the existence of disturbances or external 'shocks' that may alter the data's future pattern.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *