Constant-cost industry

Định nghĩa Constant-cost industry là gì?

Constant-cost industryNgành công nghiệp liên tục chi phí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Constant-cost industry - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một ngành công nghiệp trong đó tỷ lệ các đơn vị sản xuất để chi phí sản xuất trên một đơn vị so sánh vẫn là như nhau bất kể khối lượng công nghiệp hay tăng trưởng nhu cầu. trạng thái cân bằng cung-đường cong này xảy ra khi chi phí đầu vào không tăng để đáp ứng với nhu cầu gia tăng.

Definition - What does Constant-cost industry mean

An industry in which the ratio comparing units produced to production cost per unit remains the same regardless of industry volume or demand growth. This supply-curve equilibrium occurs when input costs do not increase in response to increased demand.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *