Cost of collection

Định nghĩa Cost of collection là gì?

Cost of collectionChi phí thu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost of collection - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chi phí phát sinh trong việc thực hiện thanh toán do hoặc hứa.

Definition - What does Cost of collection mean

Expenses incurred in realizing a due or promised payment.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *