Cost of cracking adjustment (COCA)

Định nghĩa Cost of cracking adjustment (COCA) là gì?

Cost of cracking adjustment (COCA)(COCA) chi phí của nứt điều chỉnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost of cracking adjustment (COCA) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số bit thêm vào một mật mã-key để duy trì mức độ khó khăn trong việc nứt (giải mã) một mã số để đối phó với số crunching điện ngày càng tăng của các máy tính mới.

Definition - What does Cost of cracking adjustment (COCA) mean

Number of bits added to a cipher-key for maintaining the difficulty level of cracking (deciphering) a code to counter the ever increasing number crunching power of the newer computers.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *