Cost of debt capital

Định nghĩa Cost of debt capital là gì?

Cost of debt capitalChi phí vốn nợ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost of debt capital - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số tiền lãi được thanh toán bởi một công ty trên tất cả các khoản nợ mà nó đã phát sinh.

Definition - What does Cost of debt capital mean

The amount of interest being paid by a company on all of the debts that it has incurred.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *