Cost of insurance charge

Định nghĩa Cost of insurance charge là gì?

Cost of insurance chargeChi phí phí ​​bảo hiểm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost of insurance charge - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Từ đồng nghĩa với phí tỷ lệ tử vong. Phí gắn liền với các yếu tố bảo vệ bảo hiểm tinh khiết của một chính sách bảo hiểm nhân thọ.

Definition - What does Cost of insurance charge mean

Synonym for the mortality charge. The charge associated with the pure insurance protection element of a life insurance policy.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *