Cost of living adjustment (COLA)

Định nghĩa Cost of living adjustment (COLA) là gì?

Cost of living adjustment (COLA)Chi phí điều chỉnh sinh hoạt (COLA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost of living adjustment (COLA) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tăng tuần hoàn trong tiền lương hoặc tiền lương, để bù đắp cho mất mát trong sức mạnh của tiền mua do lạm phát. Tỷ lệ COLA thường được neo vào một chỉ số chung như chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Còn được gọi là chi phí sinh hoạt phí.

Definition - What does Cost of living adjustment (COLA) mean

Periodic increase in wages or salaries, to compensate for loss in purchasing power of money due to inflation. Rate of COLA is commonly pegged to a general index such as consumer price index (CPI). Also called cost of living allowance.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *