Cost of living allowance (COLA)

Định nghĩa Cost of living allowance (COLA) là gì?

Cost of living allowance (COLA)Chi phí phụ cấp sinh hoạt (COLA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost of living allowance (COLA) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tăng tuần hoàn trong tiền lương hoặc tiền lương, để bù đắp cho mất mát trong sức mạnh của tiền mua do lạm phát. Tỷ lệ COLA thường được neo vào một chỉ số chung như chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Còn được gọi là chi phí điều chỉnh sống.

Definition - What does Cost of living allowance (COLA) mean

Periodic increase in wages or salaries, to compensate for loss in purchasing power of money due to inflation. Rate of COLA is commonly pegged to a general index such as consumer price index (CPI). Also called cost of living adjustment.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *