Cost of living benefit

Định nghĩa Cost of living benefit là gì?

Cost of living benefitChi phí lợi ích sống. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost of living benefit - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một lợi ích khuyết tật nơi lợi ích tăng sau 12 tháng và mỗi năm sau đó.

Definition - What does Cost of living benefit mean

A disability benefit where the benefit is increased after 12 months and annually thereafter.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *