Credit standards

Định nghĩa Credit standards là gì?

Credit standardsTiêu chuẩn tín dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Credit standards - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các hướng dẫn ban hành bởi một công ty được sử dụng để xác định xem người vay tiềm năng là năng trả nợ. tiêu chuẩn tín dụng thường được tạo ra sau khi phân tích kỹ lưỡng của khách hàng vay trong quá khứ và điều kiện thị trường, và được thiết kế để hạn chế nguy cơ người vay không thực hiện thanh toán thẻ tín dụng hay mặc định trên tiền mượn.

Definition - What does Credit standards mean

The guidelines issued by a company that are used to determine if a potential borrower is creditworthy. Credit standards are often created after careful analysis of past borrowers and market conditions, and are designed to limit the risk of a borrower not making credit payments or defaulting on loaned money.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *