Cost of living lease

Định nghĩa Cost of living lease là gì?

Cost of living leaseChi phí thuê sống. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost of living lease - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sắp xếp, trong đó thanh toán cho thuê được gắn với một chỉ số giá sinh hoạt như chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Definition - What does Cost of living lease mean

Arrangement in which lease payments are tied to a cost of living index such as the consumer price index (CPI).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *