Cost of living rider

Định nghĩa Cost of living rider là gì?

Cost of living riderChi phí của kỵ sĩ sống. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost of living rider - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một kỵ sĩ cung cấp cho sự gia tăng lợi ích do sự thay đổi trong chi phí sinh hoạt. Tăng thường được thực hiện bởi vì những thay đổi trong chỉ số giá tiêu dùng.

Definition - What does Cost of living rider mean

A rider that provides for an increase in benefits due to changes in cost of living. Increases are usually done because of changes in the Consumer Price Index.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *