Cost per action (CPA)

Định nghĩa Cost per action (CPA) là gì?

Cost per action (CPA)Chi phí cho mỗi hành động (CPA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost per action (CPA) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong thương mại internet, chi phí được trả bởi một nhà quảng cáo (thay cho một khoản phí cố định) mỗi lần một hành động truy cập bắt đầu (chẳng hạn như hoàn thành một bán) xảy ra tại trang web hiển thị thông điệp của nhà quảng cáo.

Definition - What does Cost per action (CPA) mean

In internet commerce, cost paid by an advertiser (in lieu of a fixed fee) each time a visitor-initiated action (such as completion of a sale) occurs at the website displaying the advertiser's message.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *