Cost per inquiry (CPI)

Định nghĩa Cost per inquiry (CPI) là gì?

Cost per inquiry (CPI)Chi phí cho mỗi cuộc điều tra (CPI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost per inquiry (CPI) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đơn vị tiêu chuẩn của chi phí sử dụng trong tiếp thị phản ứng trực tiếp, tính bằng cách chia tổng chi phí quảng cáo với số lượng yêu cầu tạo ra.

Definition - What does Cost per inquiry (CPI) mean

Standard unit of cost used in direct response marketing, computed by dividing total promotional cost with the number of inquiries generated.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *