Cost per thousand (CPM)

Định nghĩa Cost per thousand (CPM) là gì?

Cost per thousand (CPM)Chi phí cho mỗi ngàn (CPM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost per thousand (CPM) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong quảng cáo in ấn và quảng bá, chi phí đạt 1.000 người (điểm xếp hạng mười) của hộ gia đình của một mục tiêu phân khúc nhân khẩu học hoặc khu vực địa lý.

Definition - What does Cost per thousand (CPM) mean

In print and broadcast advertising, cost of reaching 1,000 people (ten rating points) of households of a targeted demographic segment or geographical area.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *