Cost plus award fee (CPAF) contract

Định nghĩa Cost plus award fee (CPAF) contract là gì?

Cost plus award fee (CPAF) contractChi phí cộng với giải thưởng phí (CPAF) Hợp đồng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost plus award fee (CPAF) contract - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chi phí cộng với hợp đồng mà nhà thầu được cung cấp một số lượng giải thưởng khuyến khích có thể kiếm được (một phần hoặc toàn bộ) dựa trên sự xuất sắc được hiển thị trong thời gian hoàn thành hợp đồng, hiệu quả chi phí, chất lượng công việc, và sự khéo léo kỹ thuật.

Definition - What does Cost plus award fee (CPAF) contract mean

Cost plus contract where a contractor is offered an incentive award amount that may be earned (in part or in full) based on the excellence displayed in contract completion time, cost effectiveness, quality of work, and technical ingenuity.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *